การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.2 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ