แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 3

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
5 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ