แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ