แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
12 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ