แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ