แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ