แนวข้อสอบ ฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 1

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
40 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ