[O-NET] การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
จำนวน
9 ข้อ
เวลา
9 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ