หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 29 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMB012847 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่2 19 ม.6 14.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012846 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1 19 ม.6 11.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012845 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่2 12 ม.6 10K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012834 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่1 14 ม.6 7.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012826 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5 20 ม.6 8.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012824 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4 20 ม.6 4.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012822 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่3 20 ม.6 6.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012821 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่2 20 ม.6 6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012819 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1 20 ม.6 7.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB412105 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 5 ม.4 41.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB611319 แนวข้อสอบO-netการงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี) 20 ม.6 25.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB510740 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ง31203 20 ม.5 36.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB610277 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 สัญลักษณ์และวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart) 10 ม.6 33.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB010216 [O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 ระบบสารสนเทศแและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 9 มัธยมปลาย 25.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB010211 [O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 9 มัธยมปลาย 16K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB010210 [O-NET] การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน 15 มัธยมปลาย 16.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB010209 [O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 มัธยมปลาย 24.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB610166 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10 ม.6 21.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB610073 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 รู้จักกับโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น 10 ม.6 9.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB003349 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 6 10 ม.4 58.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB003348 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 5 10 ม.4 38.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB003347 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 4 15 ม.4 30.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB003346 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 3 10 ม.4 29.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB003345 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2 10 ม.4 26.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB003344 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1 10 ม.4 58K เริ่มทำข้อสอบ