หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 60 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPB609136 ภาษาอังกฤษ ป.6 English - conversation 10 ป.6 56.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB606894 ภาษาอังกฤษ ป.6 Let\'s go 6-Unit 5 15 ป.6 43.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB606255 ภาษาอังกฤษ ป.6 แปลคำศัพท์ป.6 10 ป.6 94.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB606215 ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่1 25 ป.6 40.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603190 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Future Tense 15 ป.6 67.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603187 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Somebody, Someone 15 ป.6 31.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603186 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Request 15 ป.6 23.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603185 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Past Tense 15 ป.6 61K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603184 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 some and any 15 ป.6 50.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603183 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 ’s, of 15 ป.6 11.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603182 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 few, little 15 ป.6 20K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603181 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Adverb of frequency 15 ป.6 42.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603176 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Can be able to 15 ป.6 16.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603175 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Present continuous tense 15 ป.6 54.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603174 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Adverb 15 ป.6 32.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603173 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Adjective 15 ป.6 58.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603172 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Pronoun 15 ป.6 45.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB603171 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Noun 15 ป.6 50.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB602903 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่9 20 ป.6 315.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB602901 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่8 15 ป.6 33.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB602899 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่7 20 ป.6 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB02415 ภาษาอังกฤษ ป.6 e-learning 5 ป.6 14K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB02413 ภาษาอังกฤษ ป.6 English 6 ชุดที่1 10 ป.6 10.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB02309 ภาษาอังกฤษ ป.6 ความรู้ทั่วไป 10 ป.6 11K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB601469 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่6 15 ป.6 46.1K เริ่มทำข้อสอบ