หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 37 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPB612624 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.6 Photoshop cs5 เบื้องต้น 5 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612473 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.6 การเลี้ยงปลาสวยงาม 5 ป.6 56.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612462 แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2554 10 ป.6 59.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612461 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 40.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612460 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ป.6 32.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612108 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.6 งานเกษตรน่ารู้ 10 ป.6 124.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB611374 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 178.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB611373 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 63.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB611364 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 73.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB611363 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 124.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB610304 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์(Software) ป.5 20 ป.6 62.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB609938 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย ป.6 10 ป.6 60K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB603224 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ป.6 219.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB603195 คอมพิวเตอร์ ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 112.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602115 การงานอาชึพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6 20 ป.6 350.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602113 การงานอาชึพและเทคโนโลยี งานธุรกิจและการประกอบอาชีพ ป.6 20 ป.6 56.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602111 การงานอาชึพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ งานช่าง ป.6 19 ป.6 69.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602109 การงานอาชึพและเทคโนโลยี งานเกษตรน่ารู้ ป.6 20 ป.6 96.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602107 การงานอาชึพและเทคโนโลยี บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 59.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602105 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 75.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB600925 การงานอาชึพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ป.6 17 ป.6 103.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB600924 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6 19 ป.6 89.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB600923 การงานอาชึพและเทคโนโลยี การประกอบอาชีพ ป.6 19 ป.6 26.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB600922 งานธุรกิจ ป.6 20 ป.6 18.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB600921 วิชางานช่าง ป.6 20 ป.6 33.5K เริ่มทำข้อสอบ