หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 33 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB612485 มาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุด1 5 ป.6 197.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611980 ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย 10 ป.6 111.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611979 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2554) ชุดที่1 12 ป.6 143.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611976 ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ปี 2552 25 ป.6 97.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611453 หมากรุก 5 ป.6 99.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611235 โรคเอดส์ 5 ป.6 125.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611167 โรคไข้หวัดนก 8 ป.6 78.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611143 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 16 ป.6 59.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611142 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 54K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611136 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 50.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611135 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 50.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611134 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 84.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB602157 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.6 15 ป.6 99.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB602155 เรื่อง กีฬา ป.6 15 ป.6 169.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB602153 เรื่อง กิจกรรมเสริมสุขภาพ ป.6 20 ป.6 60.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB602151 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 55.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB602149 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 63.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB602147 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 59.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB602145 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 53.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB602143 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.6 20 ป.6 89.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB602141 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 51.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600721 แนวข้อสอบพลศึกษา 17 ป.6 374.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600146 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_5 10 ป.6 32.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600143 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4 10 ป.6 34.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600142 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_3 10 ป.6 34.2K เริ่มทำข้อสอบ