หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 50 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA310959 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ลูกเเกะของซาฟียะห์ 5 ป.3 63.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA310782 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง กรุงศรีอยุธยา 15 ป.3 39K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA303339 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง อาณาจักรต่าง ๆ 5 ป.3 66.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA302777 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 5 19 ป.3 62.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA302775 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 4 20 ป.3 63.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA02421 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ชาติไทย 10 ป.3 57K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA302325 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง จริยศึกษา 20 ป.3 21.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301759 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ชาติไทยของเรา 20 ป.3 32.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301757 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิต 20 ป.3 44.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301749 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 20 ป.3 23.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301747 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมของชุมชน 20 ป.3 46K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301745 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง แบบอย่างแห่งความดี 20 ป.3 17.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301743 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง รับ-จ่าย ต้องเรียนรู้ 20 ป.3 20.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301741 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เราเป็นคนไทย 20 ป.3 12.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301739 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เวลาและเหตุการณ์ 17 ป.3 15.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301737 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี 10 ป.3 37.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301735 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข 20 ป.3 6.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301733 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 20 ป.3 15.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301731 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก 10 ป.3 21.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301729 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก 20 ป.3 11.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301727 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา 20 ป.3 39.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301065 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น 16 ป.3 34.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301064 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง หลักธรรม 15 ป.3 10.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301063 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ศาสนา 15 ป.3 21.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA301048 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวและชุมชน 14 ป.3 11.6K เริ่มทำข้อสอบ