หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 27 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPA106549 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่29 10 ป.1 75.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA106548 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่28 10 ป.1 32.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA106547 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่27 10 ป.1 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA106441 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่6 10 ป.1 31.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA103097 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.1 คอมพิวเตอร์ 13 ป.1 45.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA103095 เรื่องข้อมูล ป.1 15 ป.1 29.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA103093 เรื่องโลกเปลี่ยนแปลง 17 ป.1 9.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA103091 วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่2 17 ป.1 17.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA103089 วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่1 20 ป.1 28.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA103087 วิชางานเกษตร ป.1 ชุดที่2 15 ป.1 15K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA103085 วิชางานเกษตร ป.1 ชุดที่1 15 ป.1 19.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA103083 วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่3 18 ป.1 15K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA103081 วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่2 18 ป.1 11.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA103079 วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่1 18 ป.1 16.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA102613 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.1ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 10 ป.1 20.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA101170 เรื่อง ก้าวทันโลก ป.1 15 ป.1 8.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA101169 งานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 18 ป.1 13.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA101164 งานเกษตร ป.1 18 ป.1 12.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA101163 งานบ้าน ป.1 ชุดที่2 14 ป.1 11K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA101162 งานบ้าน ป.1 ชุดที่1 14 ป.1 18.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA100512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 5 ป.1 6.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA100415 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่5 18 ป.1 12.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA100412 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่4 20 ป.1 11.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA100409 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่3 19 ป.1 12.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA100407 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่2 20 ป.1 14.8K เริ่มทำข้อสอบ