ข้อที่ 1.
ข้อใดที่กล่าวถูกต้องในเรื่องการทำความสะอาดภาชนะ