ข้อที่ 1.

ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์คือข้อใด