ข้อที่ 1.

ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรบ่อยครั้ง  ข้อใดคือเหตุปัจจัยสำคัญ