ข้อที่ 1.

เซลล์เม็ดเลือดและเส้นเลือดของตัวอ่อนมนุษย์เจริญมาจากโครงสร้างใด