ข้อที่ 1.

ข้อใดไม่แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ