ข้อที่ 1.
สื่อกลางที่ใช้กันมากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด