แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
91% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. วัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณกรรมในข้อใดที่ไม่ได้มีบ่อเกิดมาจากพระพุทธศาสนา
เฉลย

วรรณกรรมเรื่องไกรทองไม่ได้มีบ่อเกิดมาจากพระพุทธศาสนา