แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นกระบวนการวัลคาไนเซชัน ?
เฉลย

กระบวนการวัลคาไนเซชัน (Vulcanization process) คือ กระบวนการที่ใช้ในการเพิ่มคุณภาพของยางธรรมชาติ(ยางดิบ) ให้มีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้น มีความคงตัวสูง ไม่สึกกร่อนง่าย และไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ สมบัติเหล่านี้จะยังคงอยู่ ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงก็ตาม