แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
30% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. คำตอบของ (1,245 x 23) - 15,346 มีค่าเท่าไหร่