สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
45% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. สายไฟฟ้า โทรทัศน์ มีส่วนประกอบของแร่ชนิดใด