ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 4
76% Complete
8 of 17
ข้อที่ 8. สิ่งของใดไม่ต้องจัดเตรียมในการจัดสถานที่ประกอบศาสนพิธี