คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. เขียนตัวอักษรจากคำว่า CHILDREN ลงในบัตร ใบละ 1 ตัวอักษร สุ่มหยิบมา 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ตัวอักษรที่ไม่ใช่สระเป็นเท่าไร