ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
40% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15. ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษี หรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง จะเกิดผลอย่างไร