ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 25
60% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. เรียงลำดับประโยคที่กำหนดให้ ให้เป็นข้อความที่ถูกต้อง 1. พระมารดาก็มิได้รังเกียจ 2. และโหรบอกว่าเป็นกาลกิณี 3. แม้พระสังข์จะเป็นหอยสังข์
เฉลย

แม้พระสังข์จะเป็นหอยสังข์และโหรบอกว่าเป็นกาลกิณี พระมารดาก็มิได้รังเกียจ