แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การเมืองการปกครอง
65% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในสังคม