CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1
25% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4.

กำหนดให้  ผลรวมของจำนวนเต็มเรียงต่อกันสิบจำนวน เท่ากับ 115   จงหาว่าจำนวนเฉพาะที่อยู่ในสิบจำนวนนั้นมีผลรวมเท่ากับเท่าใด