CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1
60% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3.

กำหนดให้  ปีนี้ คุณพ่ออายุ 66 ปี    บุตรชายอายุ 11 ปี ถามว่าอีกกี่ปี อายุของคุณพ่อจะเป็นเจ็ดในสองของอายุของบุตร