CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1
30% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18.

ในถุงใบหนึ่งมีลูกแก้ว 5 ลูก  มีหมายเลข 1 ถึง  5  กำกับไว้  ลูกละหนึ่งหมายเลขที่แตกต่างกัน  ถ้าหยิบลูกแก้วมาสองลูกแบบสุ่มออกจากถุง แล้ว โอกาสที่จะหยิบลูกแก้วได้ผลรวมของหมายเลขเป็น 5  มีค่าเท่าใด