CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1
20% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17.

 จงหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อมีสี่เหลี่ยมขนาด 5 X 5 เจาะทะลุถึงกัน