CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1
20% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16.

 

ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 8  เซนติเมตร และมีครึ่งวงกลมวางทั้งหมด 8 รูป วางอยู่บนด้าน  ด้านละ 2 รูป  จงหาพื้นที่แรงเงา