แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การคัดลายมือ
100% Complete
8 of 8
ข้อที่ 8.

ข้อใดเป็นการคัดลายมือที่ถูกต้อง

เฉลย

เพราะ ข้อ 1. ตัวอักษรไม่เท่ากัน, ข้อ 3. เป็นตัวเอียง, ข้อ 4. เว้นช่องไฟไม่เหมาะสม