แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
15% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ข้อใดไม่มีผลต่อแรงเสียดทาน
เฉลย

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานประกอบไปด้วย 1) แรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัส ถ้าแรงกดตัวฉากกับผิวสัมผัสมากจะเกิดแรงเสียดทานมาก ถ้าแรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัสน้อยจะเกิดแรงเสียดทานน้อย 2) ลักษณะของผิวสัมผัส ถ้าผิวสัมผัสหยาบ ขรุขระจะเกิดแรงเสียดทานมาก ส่วนผิวสัมผัสเรียบลื่นจะเกิดแรงเสียดทานน้อย 3) ชนิดของผิวสัมผัส เช่น คอนกรีตกับเหล็ก เหล็กกับไม้ จะเห็นว่าผิวสัมผัสแต่ละคู่ มีความหยาบ ขรุขระ หรือเรียบลื่น เป็นมันแตกต่างกัน ทำให้เกิดแรงเสียดทานไม่เท่ากัน ดังนั้นข้อที่ไม่มีผลคือ 1. พื้นที่ของผิวสัมผัส