แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
55% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. ถ้าไม่มีแรงเสียดทานระหว่างมือกับปากกา การหยิบจับ ปากกาจะเป็นอย่างไร