ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 202 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB605544 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่2 20 ม.6 9.5K
SCMB605543 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่1 20 ม.6 15.4K
SCMB605138 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5 20 ม.6 9.4K
SCMB605137 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่4 20 ม.6 9.4K
SCMB605122 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่3 20 ม.6 9.1K
SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ม.6 8.9K
SCMB605120 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่1 20 ม.6 10.2K
SCMB604787 แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 6 เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม 10 ม.6 10.4K
SCMB604291 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่1 10 ม.6 24.1K
SCMB604290 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่1 10 ม.6 10.7K
SCMB604289 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่1 10 ม.6 8.6K
SCMB604288 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่1 10 ม.6 11.7K
SCMB604287 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่1 10 ม.6 16.3K
SCMB604286 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชุดที่1 10 ม.6 5.8K
SCMB604285 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่1 10 ม.6 6.4K
SCMB604284 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชุดที่1 10 ม.6 5K
SCMB604282 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก ชุดที่1 10 ม.6 7.3K
SCMB604281 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่1 10 ม.6 4.3K
SCMB604209 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่1 10 ม.6 30.7K
SCMB604208 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่1 10 ม.6 8.5K
SCMB604207 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่1 10 ม.6 28K
SCMB604206 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่1 10 ม.6 7.1K
SCMB604205 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.6 แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่1 10 ม.6 7.5K
SCMB604150 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่10 20 ม.6 11.6K
SCMB604149 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่9 20 ม.6 9K