ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 203 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB610043 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2 20 ม.6 20K
SCMB610042 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่1 20 ม.6 12.1K
SCMB609778 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่3 15 ม.6 15.3K
SCMB609776 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่2 15 ม.6 9.9K
SCMB609775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่1 20 ม.6 11.9K
SCMB608489 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2543) ชุดที่2 23 ม.6 25.5K
SCMB607092 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่4 10 ม.6 18.9K
SCMB607091 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่4 10 ม.6 12.6K
SCMB607090 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่4 10 ม.6 24.6K
SCMB607089 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่4 10 ม.6 10.6K
SCMB607088 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่4 10 ม.6 7.6K
SCMB607087 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่4 10 ม.6 6.7K
SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่4 10 ม.6 15.7K
SCMB607085 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชุดที่4 10 ม.6 5.4K
SCMB607084 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่4 10 ม.6 6.5K
SCMB607083 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่4 10 ม.6 19.5K
SCMB607082 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชุดที่4 10 ม.6 3.8K
SCMB607079 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4 10 ม.6 3.5K
SCMB607078 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่4 10 ม.6 3.5K
SCMB607076 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่4 10 ม.6 7.1K
SCMB607074 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่3 10 ม.6 33.8K
SCMB607073 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่3 10 ม.6 6.8K
SCMB607071 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่3 10 ม.6 6.5K
SCMB607069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่3 10 ม.6 6K
SCMB607067 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่3 10 ม.6 4.4K