ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 203 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB610510 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่5 20 ม.6 32.6K
SCMB610509 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่4 20 ม.6 18K
SCMB610225 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2550 20 ม.6 300.5K
SCMB610224 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 20 ม.6 150.8K
SCMB610223 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2550 20 ม.6 166.5K
SCMB610222 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 20 ม.6 101.4K
SCMB610221 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ปี 2549 20 ม.6 41K
SCMB610220 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2549 20 ม.6 103.3K
SCMB610219 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน ปี 2549 20 ม.6 43.6K
SCMB610218 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องสารและสมบัติของสาร ปี 2549 20 ม.6 31.2K
SCMB610063 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ม.6 33.8K
SCMB610062 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ม.6 15.2K
SCMB610059 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ม.6 18.1K
SCMB610058 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 1 20 ม.6 14.8K
SCMB610057 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ม.6 23.9K
SCMB610056 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.3K
SCMB610055 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 12K
SCMB610054 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 23.6K
SCMB610053 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2551 20 ม.6 73.1K
SCMB610052 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่-พลังงาน ปี 2551 20 ม.6 83.5K
SCMB610051 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องสารและสมบัติของสาร ปี 2551 20 ม.6 27.7K
SCMB610048 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ปี 2551 20 ม.6 25.2K
SCMB610046 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5 20 ม.6 11.5K
SCMB610045 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4 20 ม.6 10.7K
SCMB610044 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3 20 ม.6 7.6K