ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 134 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB606648 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน และรายได้ของรัฐ ป.6 12 ป.6 5.1K
SOPB606647 ประเพณีทั่วไทย ป.6 11 ป.6 11.7K
SOPB606646 ครอบครัวกับสังคม ป.6 11 ป.6 4.7K
SOPB606631 ภาษีในชีวิตประจำวัน ป.6 11 ป.6 10.9K
SOPB606630 ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ป.6 11 ป.6 8.8K
SOPB606629 โลกและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ป.6 11 ป.6 11.6K
SOPB606627 อาณาจักรสุโขทัย ป.6 11 ป.6 10.5K
SOPB606626 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.6 12 ป.6 40.4K
SOPB606625 บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ ป.6 11 ป.6 5K
SOPB606624 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ป.6 14 ป.6 16.6K
SOPB606623 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก ป.6 11 ป.6 8K
SOPB606621 โอวาท 3 ป.6 11 ป.6 8.5K
SOPB606620 ภูมิภาคของเรา ป.6 15 ป.6 8.8K
SOPB606617 ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของสังคมไทย ป.6 12 ป.6 19K
SOPB606616 ความสำคัญของเวลา ป.6 11 ป.6 4.4K
SOPB606614 อริยสัจ 4 ป.6 11 ป.6 13.9K
SOPB603331 เตรียมสอบเข้า ม. 1 15 ป.6 114.2K
SOPB602897 สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่5 20 ป.6 38.6K
SOPB602895 สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่4 20 ป.6 23.2K
SOPB602893 สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่3 20 ป.6 22.4K
SOPB602891 สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่2 20 ป.6 31.5K
SOPB602889 สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่1 20 ป.6 50.8K
SOPB02599 สังคมศึกษา ป.6 ความรู้ทั่วไป 10 ป.6 37.9K
SOPB02379 ข้อสอบสังคมศึกษา ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 25.5K
SOPB602333 แนวข้อสอบ เรื่อง จริยศึกษา 20 ป.6 11.6K