ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 134 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB610550 รอบรู้ประเทศพม่า 10 ป.6 15.5K
SOPB610456 ประเทศเพื่อนบ้านของไทย 20 ป.6 35.7K
SOPB610449 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 20 ป.6 14.6K
SOPB610430 สอบเข้าม.1 5 ป.6 7.9K
SOPB610333 เมืองหลวงของประเทศต่างๆในเอเชีย 20 ป.6 16.9K
SOPB609991 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 2 10 ป.6 23.4K
SOPB609973 อาเซียนศึกษา ชุดที่1 10 ป.6 62.6K
SOPB608817 กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียบราษฎร 10 ป.6 21.8K
SOPB608422 แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 20 ข้อ 20 ป.6 38.4K
SOPB606818 สมัยรัตนโกสินทร์ ป.6 11 ป.6 59.8K
SOPB606817 บุคคลสำคัญ ป.6 12 ป.6 17.1K
SOPB606796 การผลิตและการบริโภค ป.6 11 ป.6 19.7K
SOPB606793 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.6 11 ป.6 19.4K
SOPB606792 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ป.6 12 ป.6 28.3K
SOPB606791 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย ป.6 10 ป.6 13.6K
SOPB606789 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ป.6 10 ป.6 8.5K
SOPB606747 การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาและการบริหารจิต เจริญปัญญา ป.6 10 ป.6 9.7K
SOPB606744 เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ ป.6 10 ป.6 16K
SOPB606743 พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย ป.6 10 ป.6 40.4K
SOPB606742 สังคมศึกษา ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ หลักธรรมในการพัฒนาตนเอง ป.6 11 ป.6 10.5K
SOPB606741 การเมืองและการมีส่วนร่วม ป.6 10 ป.6 10.6K
SOPB606739 ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ ป.6 12 ป.6 15.6K
SOPB606738 ความสำคัญของพุทธศาสนา ป.6 10 ป.6 17.5K
SOPB606650 ศาสนิกชนตัวอย่าง ป.6 12 ป.6 7.9K
SOPB606649 สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ป.6 12 ป.6 8.5K