ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 125 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB506306 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย 11 ป.5 3.9K
SOPB506305 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภาษีในชีวิตประจำวัน 10 ป.5 3.6K
SOPB506304 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปกครองระดับจังหวัด 10 ป.5 6.7K
SOPB506303 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา 10 ป.5 8.2K
SOPB506302 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต 11 ป.5 5.9K
SOPB506301 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธประวัติ ชุดที่ 2 11 ป.5 11.3K
SOPB506300 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระรัตนตรัย 11 ป.5 6.7K
SOPB506299 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 องค์ประกอบและความสำคัญพระไตรปิฎก 10 ป.5 9.4K
SOPB506298 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 โอวาท 3 11 ป.5 8.3K
SOPB506297 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มรรยาทชาวพุทธ 10 ป.5 3.5K
SOPB506296 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ของธนาคาร 11 ป.5 22.8K
SOPB506295 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อารยธรรมดินเดียและจีนที่มีต่อไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 10 ป.5 21.8K
SOPB506293 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทย 10 ป.5 11.8K
SOPB506290 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรอยุธยา 10 ป.5 50.7K
SOPB506289 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิภาคของประเทศไทย 13 ป.5 10.8K
SOPB506288 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรธนบุรี 11 ป.5 33.9K
SOPB506287 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 10 ป.5 10.7K
SOPB506286 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ 10 ป.5 16.2K
SOPB506285 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธศาสนสุภาษิต 11 ป.5 8.8K
SOPB506284 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 11 ป.5 10.2K
SOPB506283 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 10 ป.5 5.9K
SOPB506282 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มรดกทางวัฒนธรรมจากพระพุทธศาสนา 11 ป.5 8.4K
SOPB503315 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สหกรณ์ และการเงิน 15 ป.5 27.4K
SOPB503234 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรอยุธยา 6 ป.5 47.8K
SOPB502871 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 4 17 ป.5 16.3K