ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 125 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB506575 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 11 ป.5 10.8K
SOPB506574 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ป.5 16.3K
SOPB506573 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ 10 ป.5 21.2K
SOPB506572 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ 11 ป.5 30.6K
SOPB506525 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบเศรษฐกิจ 11 ป.5 7.6K
SOPB506524 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วัฒนธรรมกับการดำรงชีวิต 10 ป.5 9.2K
SOPB506523 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สังคมประชาธิปไตย 10 ป.5 8.1K
SOPB506522 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 10 ป.5 33.3K
SOPB506521 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ หลักธรรมในการพัฒนาตนเอง 10 ป.5 4.2K
SOPB506520 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การบริหารจิตและการทำความดี 11 ป.5 5.3K
SOPB506519 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 10 ป.5 8.1K
SOPB506518 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักธรรมศาสนาต่าง ๆ 11 ป.5 14.9K
SOPB506471 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนากับชีวิต 11 ป.5 5.7K
SOPB506470 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย 10 ป.5 7.4K
SOPB506469 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง 10 ป.5 6.1K
SOPB506468 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาและการบริหารจิต เจริญปัญญา 10 ป.5 4.6K
SOPB506467 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย 11 ป.5 6.8K
SOPB506466 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ชุดที่ 2 11 ป.5 7.9K
SOPB506313 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน 11 ป.5 4.4K
SOPB506312 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2 10 ป.5 9.4K
SOPB506311 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 10 ป.5 10.4K
SOPB506310 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สิ่งแวดล้อมทางสัมคมและวัฒนธรรม 10 ป.5 4.2K
SOPB506309 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้ 11 ป.5 8.1K
SOPB506308 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 รัฐธรรมนูญของไทย 10 ป.5 4.7K
SOPB506307 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก 10 ป.5 12.1K