ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 379 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA100050 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 1 ชุดที่ 30 10 ป.1 25.8K
THPA100048 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 1 ชุดที่ 31 20 ป.1 24.7K
THPA100047 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 1 ชุดที่ 32 20 ป.1 78.6K
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 19.7K