ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 258 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA301274 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.3 10 ป.3 30.5K
HEPA301273 เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป.3 20 ป.3 16K
HEPA301272 เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.3 20 ป.3 22.4K
HEPA301271 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.3 ชุดที่2 15 ป.3 23.1K
HEPA301270 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.3 ชุดที่1 15 ป.3 18.4K
HEPA301269 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.3 ชุดที่2 15 ป.3 17.5K
HEPA301268 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.3 ชุดที่1 15 ป.3 16.9K
HEPA301267 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.3 20 ป.3 25.3K
HEPA301266 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.3 20 ป.3 9.3K
HEPA201238 เรื่อง สร้างเสริมพลัง ป.2 10 ป.2 17.1K
HEPA201237 เรื่อง กิจกรรมพาเพลิน ป.2 20 ป.2 15.1K
HEPA201236 เรื่อง เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจ ป.2 20 ป.2 14.6K
HEPA201235 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.2 ชุดที่2 15 ป.2 22K
HEPA201234 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.2 ชุดที่1 15 ป.2 23.7K
HEPA201233 เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.2 ชุดที่2 15 ป.2 14.5K
HEPA201232 เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.2 ชุดที่1 15 ป.2 17K
HEPA201231 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.2 ชุดที่2 15 ป.2 11K
HEPA201230 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.2 ชุดที่1 15 ป.2 15.3K
HEPA201229 เรื่อง ตัวของเรา ป.2 20 ป.2 17.7K
HEPA101138 เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.1 10 ป.1 14.5K
HEPA101137 เรื่อง การละเล่น ป.1 17 ป.1 12.9K
HEPA101136 เรื่อง พัฒนาการเคลื่อนไหว ป.1 10 ป.1 13K
HEPA101135 เรื่อง มั่นใจในการเคลื่อนไหว ป.1 20 ป.1 11.1K
HEPA101134 เรื่อง โรคและยา ป.1 20 ป.1 15.8K
HEPA101133 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.1 ชุดที่2 15 ป.1 12.1K