ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 258 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB500111 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 4 10 ป.5 23.6K
HEPB500109 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 3 10 ป.5 16.1K
HEPB500108 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 2 10 ป.5 21.7K
HEPB500106 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 1 10 ป.5 21.1K
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 54.9K
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 47.4K
HEPA300039 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 12 ป.3 31.5K
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 20.8K