ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 914 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA311921 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 20 ม.3 34.8K
SOPB611917 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10 ป.6 89.4K
SOPB611909 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 5 10 ป.6 17.2K
SOMA311908 พระสงฆ์ 20 ม.3 17.5K
SOMB611907 อารยธรรมโบราณ 25 ม.6 54.8K
SOMA311906 พระธรรม 20 ม.3 15.1K
SOMA311905 พระพุทธ 20 ม.3 40.7K
SOPB611903 ศาสนาพุทธ 10 ป.6 13.1K
SOPB611902 ศาสนาที่เรานับถือ 10 ป.6 9.6K
SOPA111840 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา 10 ป.1 17.6K
SOMA311828 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ม.3 44.1K
SOPB611826 แบบทดสอบ o-net สาระที่ 2 ชุดที่ 1 10 ป.6 12.3K
SOMA211822 หน้าที่พลเมือง 10 ม.2 109.9K
SOPA111820 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หน้าที่ของชาวพุทธ 10 ป.1 24.3K
SOMA111809 พุทธประวัติ 10 ม.1 84.7K
SOPA111803 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ป.1 19K
SOMA211796 การออมและการลงทุน 10 ม.2 71.5K
SOMA211793 บทบาทหน้าที่พลเมืองดีในสังคม 11 ม.2 47.9K
SOMA111789 การเมือง การปกครอง และกฏหมาย 10 ม.1 62K
SOPB611783 แบบทสอบ o-net สาระที่ 1ชุดที่ 1 10 ป.6 10K
SOMA211777 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 ม.2 55K
SOPA111775 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 10 ป.1 19.6K
SOMA311773 พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่่วโลก 10 ม.3 32.6K
SOPB611737 ภูมิศาสตร์ สถานที่สำคัญของไทย 5 ป.6 34.9K
SOMB611710 ศาสนาพุทธที่ควรรู้ 10 ม.6 38.5K