ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 837 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB612145 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชุดที่ 1 5 ป.6 102.9K
SCMA212127 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ธาตุ 5 ม.2 68.3K
SCMA112104 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 5 ม.1 74.3K
SCMA112103 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3 5 ม.1 113.2K
SCMA112102 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ระบบลำเลียงในพืช 10 ม.1 46.7K
SCMB512094 แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 5 เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 5 ม.5 49.6K
SCPA312070 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 10 ป.3 102K
SCMA212046 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ (Genetic) 5 ม.2 22.7K
SCMB612028 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 2 11 ม.6 26.5K
SCMB612025 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 1 11 ม.6 26.2K
SCMB612013 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2 12 ม.6 12K
SCMB612012 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 12 ม.6 15.1K
SCMB612002 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่ 2 12 ม.6 12.3K
SCPB611991 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 10 ป.6 65.1K
SCMB611985 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่ 1 12 ม.6 11.9K
SCMA111981 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ชุดที่ 2 5 ม.1 35.8K
SCPB611969 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ชุดที่ 2 7 ป.6 64.7K
SCMA111952 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ชุดที่ 1 10 ม.1 36.4K
SCPB611937 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หินในท้องถิ่น 10 ป.6 78.3K
SCPB611936 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ทรัพยากร 10 ป.6 40K
SCPB611935 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ชุดที่ 1 10 ป.6 44.7K
SCPB611933 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย ชุดที่ 1 10 ป.6 41.6K
SCPB611932 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 10 ป.6 30.2K
SCPB611931 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 1 10 ป.6 51.2K
SCPB611930 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1 10 ป.6 21.2K