ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 837 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB612878 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 20 ม.6 6K
SCMB612877 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ม.6 10.3K
SCMB612873 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 5.5K
SCMB612872 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 4.7K
SCMB612871 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 2 21 ม.6 4.1K
SCMB612870 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 5.7K
SCMB612869 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 2 20 ม.6 3.7K
SCMB612868 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2550 20 ม.6 5.1K
SCMB612867 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 1 20 ม.6 3.9K
SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ม.6 4.2K
SCMB612848 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ม.6 4.4K
SCPB412842 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 5 5 ป.4 98.4K
SCPB412841 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิด 5 ป.4 57.1K
SCPB012732 [Science] [EP1] ระบบสุริยะ 5 ประถมปลาย 17.2K
SCPB412731 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 6 5 ป.4 58.2K
SCPB612726 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 5 ป.6 129.6K
SCMB612692 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 8.8K
SCMB612691 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ม.6 7.1K
SCMB612690 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 1 15 ม.6 16.7K
SCMA212680 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 10 ม.2 57.7K
SCPB512644 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืชและสัตว์น่ารู้ 6 ป.5 109K
SCMB412640 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 3 5 ม.4 52.6K
SCPB612598 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 4 5 ป.6 93.1K
SCPB612539 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หิน ชุดที่ 2 5 ป.6 89.8K
SCMA312529 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชุดที่ 2 5 ม.3 119.3K