ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 841 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB612894 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ม.6 3K
SCMB612892 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6 20 ม.6 5.9K
SCMB612890 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 20 ม.6 3.7K
SCMB612880 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 20 ม.6 4.1K
SCMB612879 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 20 ม.6 7.1K
SCMB612878 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 20 ม.6 6.8K
SCMB612877 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ม.6 12.4K
SCMB612873 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 6.3K
SCMB612872 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 5.6K
SCMB612871 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 2 21 ม.6 4.1K
SCMB612870 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 6.8K
SCMB612869 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 2 20 ม.6 4.4K
SCMB612868 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2550 20 ม.6 5.1K
SCMB612867 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 1 20 ม.6 4.6K
SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ม.6 5.5K
SCMB612848 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ม.6 6.5K
SCPB412842 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 5 5 ป.4 117K
SCPB412841 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิด 5 ป.4 66.9K
SCPB012732 [Science] [EP1] ระบบสุริยะ 5 ประถมปลาย 18.6K
SCPB412731 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 6 5 ป.4 65.3K
SCPB612726 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 5 ป.6 157.5K
SCMB612692 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 10K
SCMB612691 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ม.6 7.7K
SCMB612690 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 1 15 ม.6 19.3K
SCMA212680 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 10 ม.2 57.7K